Inspiratiebron het humanisme een globale kenschetsAls inspiratiebron gebruikt onze vereniging het humanisme, dit is een levensovertuiging waarbij mensen zélf zin en vorm geven aan hun bestaan. Dit is een perfecte basis voor mensen die met elkaar een wooncoöperatie willen vormen en een aantal voorzieningen en/of activiteiten met elkaar willen delen. Zo ontstaat er een gemeenschappelijke basis en visie van waaruit men met elkaar vertrekt

Het humanistisch gedachtegoed is in Nederland diepgeworteld en wordt door miljoenen mensen in de wereld gedeeld, waaronder ook door gelovigen. Na het christendom en de islam is het humanisme de derde grootste levensbeschouwelijke stroming. Humanisten geloven in de kracht van de mens. Waarden als zelfbeschikking, gelijkheid, verdraagzaamheid, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid staan centraal. Het is iedereen vrij om zijn of haar leven naar eigen inzicht vorm te geven, zolang dat niet ten koste gaat van anderen. Zorg en aandacht voor de aarde, natuur en dieren spelen ook een belangrijke rol. Ook dit is nu en in de toekomst van groot belang, gezien opwarming van de aarde. 

Vertaald naar de coöperatieve woongemeenschap betekent het dat de bewoners leven naar deze overtuiging, in vrijheid maar met respect en zorg voor elkaar en voor onze omgeving (inclusief de natuurlijke hulpbronnen).  Nabuurschap betekent dat de woongemeenschap deel uitmaakt van en haar bijdrage levert aan de buurt of wijk, waar mensen uit diverse geledingen, jong en oud, plezierig met elkaar samenleven. 

De humanistische waarden, normen en cultuur vormen de basis en het verbindende element van de woongemeenschap, zoals openstaan voor anderen en het respecteren van andere culturen, opvattingen en diversiteit. Hiermee sluiten we andere denominaties niet uit, mits onze basiswaarden worden onderschreven.

Informatie over Humanisme

>>> Onderstaande links openen in nieuw venster