ActualiteitenBestuurlijk overleg

Zoals eerder bericht onder het kopje bestuurszaken had het bestuur zicht op deelname van een aantal nieuwe bestuurskandidaten, zie onder bestuurszaken hieronder. Jammer genoeg hebben twee potentiële bestuurskandidaten zich inmiddels terug getrokken, de derde kandidaat aarzelt nog.

Het huidige bestuur komt 22 oktober 2021 bij elkaar om de ontstane situatie door te nemen en te bezien hoe verder.

Er was een ledenvergadering gepland rond begin november om het jaarverslag , de financiële stand van zaken en een blik op de toekomst te delen. Het jaarverslag is afgerond, echter de twee andere onderwerpen vragen nog om een verdieping. Deze onderwerpen willen wij in de ledenvergadering aan de orde stellen. Onder beleidsdag bestuur is reeds aangegeven dat wij naarstig zoeken naar mogelijkheden om de vereniging beter te laten functioneren. Kort zullen wij een nieuwsbrief met betrekking tot deze onderwerpen verzenden.

Beleidsdag bestuur

Onlangs heeft het bestuur van de VAA een beleidsdag gehouden. Daarop is de koers van de vereniging nog eens onder de loep genomen. De VAA blijft zich inzetten voor nieuwe collectieve woonprojecten voor ouderen. Hierin zijn verschillende varianten mogelijk: streven naar samenwerking met wooncorporaties (model Akropolisptoren) en een beheer coöperatie, of ontwikkeling in eigen beheer (model Akropolis IJburg), door het realiseren van een woon coöperatie. Voor ieder scenario is het essentieel dat leden en belangstellenden zelf actief worden. Dergelijke projecten kunnen niet, zoals nu, geheel vanuit een klein vrijwilligersbestuur worden getrokken en uitgevoerd. De rol van de VAA is faciliteren, ondersteunen en begeleiden, in beginsel niet zelf uitvoeren.

Na de zomer zullen wij een werkconferentie organiseren voor leden en belangstellenden waarin wij met de deelnemers zullen onderzoeken hoe we tot zo’n actieve betrokkenheid van de leden kunnen komen. Wij willen stimuleren dat groepen leden alvast nadenken over de vorm waarin zij willen wonen en aan de slag gaan met het realiseren daarvan.

Er liggen in de komende jaren in Amsterdam veel kansen!

Actualiteiten, ontwikkelingen en kansen.

Na een lange aanloopperiode is het vanaf 2022 mogelijk om als beheercoöperatie (in een complex van een woningcorporatie) zelf haar leden te selecteren (coöptatie). De aanvraag voor het vestigen van een dergelijke beheercoöperatieve vorm dient via de woningcorporatie te verlopen. Dat betekent dat nu voor een beheercoöperatie zoals in de Akropolistoren een definitieve vorm ontstaat. De status van de regeling is dat deze momenteel in de inspraakronde is gebracht. Voor meer informatie klik hier

Op het gebied van ontwikkeling in eigen beheer is recent gemeld door de gemeente Amsterdam dat voor 2025 1300 woningen van wooncoöperaties in aanbouw zouden moeten zijn. Dat betekent dat er de komende periode op het gebied van aanbod van kavels naar schatting 30 projecten aan de orde zullen zijn.
Daarnaast is de gemeente Amsterdam bezig om voor 2025, 2500 geclusterde woningen voor ouderen met een aantal partijen te organiseren (met woningcorporaties en ontwikkelende/beleggende partijen)
Een en ander betekent dat er de komende paar jaar een aanzienlijke kans is op mogelijke deelname aan projecten.

Tenslotte is de gemeente Amsterdam de nodige stappen aan het zetten inzake de uitwerking van aanvullende financiering voor wooncoöperaties. Dat betekent dat het door bewoners te financieren deel steeds haalbaarder lijkt te worden. De regeling wordt in de maand juni van dit jaar naar verwachting vastgesteld.

Bestuurszaken

Binnen het bestuur is een aantal veranderingen op komst. Martin Veenendaal en Larry Bath nemen afscheid en we stellen enkele nieuw bestuursleden aan u voor:

Fred Kramer 
Fred is 75 jaar en nog volop actief in het maatschappelijk leven. Hij is van huis uit pedagoog-onderwijskundige, heeft in zijn vorige functies veel met bestuur en beleid te maken gehad (UvA) en heeft zich in verschillende rollen bemoeit met bouwen en wonen.
Zo heeft hij bijna 16 jaar in de actieve politiek gezeten (Westerpark, Centrum en Provinciale Staten). Daar is hij mee gestopt maar heeft daar in andere functies nog wel mee te maken.
Binnen Akropolis gaat hij zich onder meer bezighouden met de ledenwerving en de uitbouw van de vereniging. Tevens oriënteert hij zich op de functie secretaris.

Bart Teulings
Bart is organisatie-adviseur. Als politicoloog met kijk op cijfers adviseert hij over governance en financiële vraagstukken in de publieke sector. Op dit moment werkt hij voor adviesbureau AEF – in het verleden werkte hij lange tijd voor zichzelf en daarvoor was hij programmamanager voor de groeiplannen van Almere. Bart is 57 jaar, vader van één zoon en woont in Amsterdam-Oost. Hij wil zich inzetten voor de vorming van coöperaties in Amsterdam als manier om de woningmarkt beter toegankelijk te houden en als leefvorm waarin mensen op wat hogere leeftijd zelfstandig met elkaar kunnen wonen. In het bestuur zal hij verder meedenken over de ontwikkeling van woonconcepten van VAA en bovendien de penningen in de gaten houden.

Rogier Noyon

Rogier heeft sociologie gestudeerd, met als specialisatie Bouwen en Wonen. Na een aantal jaren als wetenschappelijk medewerker aan de UvA was hij 15 jaar verbonden aan commerciële onderzoeksbureaus. Vervolgens werd hij manager in de corporatiesector op het gebied van strategie, beleid en productontwikkeling (Het Oosten en Stadgenoot). Tien jaar geleden gaf hij zijn loopbaan een radicale wending en werd winkelier en restauranteigenaar. Naast deze hoofdbezigheden heeft hij veel bestuurlijke ervaring opgedaan in allerlei maatschappelijke functies, alsmede in de politiek (stadsdeelraad Centrum). Rogier is 70 jaar en heeft drie kinderen en vier kleinkinderen.

In de ALV na de zomer zullen wij hen nader aan u voorstellen en voordragen voor benoeming.