Algemene Ledenvergadering 2021De Algemene Leden Vergadering

is vanwege Covid-19 opnieuw met behulp van Zoom gehouden. Het blijft een belangrijke belemmering bij het contact maken en een gesprek houden met de leden.

Op de agenda stonden een aantal onderwerpen waaronder:

 • stand van zaken van de vereniging met onderwerpen zoals de voortgang van het project Akropolis IJburg, het beeld van het bestuur over de vereniging, de dilemma’s van dit moment en de toekomst van de vereniging
 • een presentatie van de LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen Ouderen)
 • het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening

Akropolis IJburg

wordt kort toegelicht, er zijn inmiddels ruim 20 deelnemers aan het project en het werven van de laatste 10 bewoners is gestart. Er is inmiddels een eerste schets gemaakt en met de deelnemers besproken. Ook wordt gewerkt aan thema’s zoals wat bindt ons, wat betekenen wij voor elkaar en er zijn daarnaast een aantal werkgroepen actief. Een eerste subsidie is binnengehaald om het proces vorm te geven. Daarnaast worden al geruime tijd gesprekken gevoerd met een bank om de financiering voor het project rond te krijgen. Wij hopen dat dit proces in januari 2022 kan worden afgerond en dat de voorbereidingen daarmede volop kunnen worden gestart.

Het beeld van het bestuur over de vereniging wordt besproken met de daarbij aan de orde zijnde dilemma’s.

De kern van de problematiek is dat er te weinig actieve leden zijn en dat het bestuur de facto is gedecimeerd tot 3 personen. Dit gebeurt aan de hand van een aan de leden toegezonden presentatie. De korte samenvatting is dat het bestuur zich afvraagt hoe verder, want de betrokkenheid van de leden is cruciaal in allerlei opzichten. Een en ander betekent dat de vereniging zich meer zou moeten focussen op activiteiten van en door leden om aan gemeenschappelijke woonprojecten mee te kunnen doen. Dat betekent dat er meer een platform-achtige structuur zou moeten ontstaan, een ontmoetings plek waarin leden nadrukkelijk een rol gaan vervullen en niet meer als individu, maar meer als groep lotgenoten met elkaar aan de slag gaat om een gemeenschappelijk woondoel te bereiken.

Aan de vergadering worden de navolgende zaken Toekomst, opties en keuze’s
Er zijn 4 opties benoemd in de toegestuurde presentatie en in de vergadering toegelicht:

 1. Er treden op korte termijn meer bestuurders toe om de kar te trekken. Dit probleem lijkt zich niet op korte termijn op te lossen. De huidige bestuurders gaan tot maximaal 1 juli 2022 door.
 2. De vereniging komt op een “laag pitje” te staan. Belangenbehartiging en vertegenwoordiging in diverse platforms loopt door. Nieuwe projecten worden niet actief aangetrokken. Project IJburg wordt gecontinueerd met de inzet van Rob Bakker en Han Steketee
 3. De vereniging gaat op in een andere vereniging of zoekt samenwerking met bijv de LVGO. Dit scenario is nog in onderzoek, ook wordt nog met de Gemeente Amsterdam overlegd. Doel daarvan is de werklast van het bestuur te verlichten door een deel van de administratieve taken weg te zetten. Daar hoort dan bij dat er een platformachtige construtie voor de leden ontstaat.
 4. De vereniging wordt opgeheven als er geen duidelijk beeld ontstaat van de te kiezen richting met oplossingen voor 1 juli 2022.

De keuze die het bestuur voorlegt is dat optie 2 en 3 als scenario gevolgd gaan worden. De vergadering onderschrijft deze richting. Indien blijkt dat optie 2 en 3 voor 1 juni niet werk- of haalbaar zijn gebleken dan komt optie 4 in beeld die dan aan een volgende ALV zal worden voorgelegd uiterlijk op of voor 1 juli 2022.

LVGO korte presentatie

Hermien Miltenburg geeft een presentatie van de actviteiten van de LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen voor Ouderen), deze bestaan onder meer uit (zie ook de website van LVGO):

 1. bestaande en nieuwe wooninitiatieven van 50plussers te ondersteunen in hun ontwikkeling en voortbestaan
 2. gemeenschappelijk wonen breed onder de aandacht te brengen
 3. in gesprek te blijven met relevante partijen als landelijke overheid, VNG en woningcorporaties
 4. onze leden en andere belangstellende te informeren via onze website, nieuwsbrief en het ledenblad Wijzer Wonen
 5. het organiseren van themabijeenkomsten
 6. het maken van brochures en ander voorlichtingsmateriaal
 7. het bieden van (juridisch) advies
 8. het helpen oplossen van meningsverschillen en andere vormen van ongenoegen

Jaarverslag en Jaarrekening 2020

Beide worden ongewijzigd vastgesteld door de vergadering

Het volledige verslag van de vergadering kunt u nalezen via deze link