Akropolis IJburg nog 4 woningen voor ouderen beschikbaarUpdate maart 2022

Er hebben inmiddels een aantal ledenvergaderingen plaatsgevonden. Ook is het zicht op financiering verder duidelijk geworden. Naast de eigen inbreng van de leden zijn we nu zover dat we zicht hebben op financiering door de RABO Bank en de Gemeente Amsterdam. De ALV heeft recent toestemming gegeven om met het ontwerp te starten.

Laatste 4 appartementen bij wooncoöperatie AkropolisIJburg 

Op kavel 12.01 op Centrumeiland IJburg zijn we bezig met een prachtig project: Akropolis IJburg. In de komende jaren ontwikkelen we hier een gebouw met 22 middeldure, 8 sociale huurwoningen en grote gemeenschappelijke voorzieningen. Het zijn 2- en 3 kamerwoningen van ongeveer 45 tot 72m². Iedereen heeft een eigen voordeur, maar we doen als leden ook veel samen: muziek maken, urbanfarming, koken, autodelen noem maar op. In allerlei opzichten kiezen we voor een duurzaam en energieneutraal gebouw. Dat gebouw maken we samen, onder begeleiding van professionals! We leveren de woningen op in het najaar van 2023. Dat is onze streefdatum.

Op dit moment hebben we nog enkele plekken te vergeven: er is nog ruimte voor 5 huishoudens in de middeldure woningen (€ 950 p.m.). We zijn specifiek op zoek naar bewoners van 50 jaar en ouder, omdat we streven naar een divers samengestelde groep. Onze leden zijn in alle opzichte een mooie weerspiegeling van de Amsterdamse samenleving. Het is goed om te weten dat het gebouw en de woningen levensloopgeschikt is.

Spreekt gezamenlijk wonen jou aan met genoeg ruimte voor jezelf? Wil jij met ons je krachten bundelen en de komende 1,5 jaar bijdragen aan de ontwikkeling van wooncoöperatie Akropolis-IJburg?

Kijk dan snel op https://akropolis-ijburg.nl/ en vul het interesseformulier in. Je interesse tonen is altijd vrijblijvend. 

Update 12 oktober

Op 11 oktober heeft voor het eerst een live bijeenkomst plaatsgevonden met de toekomstige bewoners. Op de agenda stonden een aantal onderwerpen: kennismaken als groep, presentatie plan van aanpak, werving aspirantleden middeldure huurwoningen, samenstelling en voortgang werkgroepen, financiering en planning en de eerste discussie rondom model A of C

De kennismaking verliep geanimeerd doordat vragen werden gesteld waar je als deelnemer kon aangeven of je wel of niet geïnteresseerd was in bepaalde onderwerpen of wat je opvattingen zijn over een bepaald onderwerp. Het gaf snel een globaal inzicht hoe de deelnemers over bepaalde onderwerpen dachten of wat ze boeit.

Daarna is het plan van aanpak toegelicht en is ingezoomd op de details ervan en werden een groot aantal vragen beantwoord.

Er zijn nog ca 10 middeldure huurwoningen beschikbaar en besproken is op welke wijze dit onder de aandacht van evt belangstellenden kan worden gebracht, waarbij het de kunst is om met elkaar te blijven kijken naar de criteria die we als groep onderling hanteren om te kunnen deelnemen.

De werkgroep duurzaamheid en ontwerp is 1 maal bij elkaar geweest en heeft model A en C met elkaar vergeleken en de verschillen besproken. De resultaten daarvan zijn in het overleg doorgenomen. De keus is nog niet gemaakt en afgesproken is dat de werkgroep nog een slag dieper in het ontwerp duikt en dat er hopelijk over ca 6 weken een voorstel ligt dat kan worden besproken.

De werkgroep financiering en planning komt binnenkort bijeen om met elkaar dit onderwerp verder uit te diepen. Het overleg met de bank is opgestart maar heeft nog geen concreet resultaat opgeleverd. Een komt de volgende vergadering terug.

De volgende bijeenkomst wordt gepland over ca 6 weken, Rene Schalk stuurt uitnodigingen aan de betrokkenen.

Update 5 augustus

De optieovereenkomst is ontvangen van de Gemeente Amsterdam en getekend namens het bestuur op een ontmoeting met een groot aantal belangstellenden. De ondertekening vond plaats op de locatie van het toekomstige project, zie onderstaande foto’s:

Er zijn inmiddels een belangrijk aantal optieovereenkomsten getekend en er wordt gewerkt aan afspraken met financiers, voor verder nieuws zie de website van het project.

Update 4 juni 2021

Goed nieuws

Het Plan van aanpak is goedgekeurd, dat betekent dat er nu een optieovereenkomst wordt opgesteld voor de afname van de grond van kavel 12.01. Als die optieovereenkomst is getekend en de waarborgsom wordt betaald kan de ontwikkeling verder doorgezet gaan worden. De planning is nu globaal als volgt:

Juni 2021 optieovereenkomsten afsluiten met de aspirant-leden. Planontwikkeling september 2021 tot najaar 2022, Omgevingsvergunning aanvraag medio 2022, Start bouw najaar 2022 oplevering zomer/najaar 2023. Voor verdere informatie zie de website van het project.

Update 19 mei 2021

De gesprekken met toekomstige aspirant-leden zijn gestart. Uit de gesprekken blijkt een groeiende betrokkenheid van de aspirant-leden wat belangrijk is om het project te kunnen voortzetten! Met dank aan de deelnemers, in een volgende update komen we met een eerste evaluatie van de deelnemers en hoe verder. U kunt zich overigens alsnog aanmelden zie het bericht hieronder van 24 april 2021

Het concept Plan van Aanpak is door de gemeente Amsterdam beoordeeld en er zijn een aantal aanvullende vragen gesteld. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord en het project is definitief ingediend. Op 25 mei 2021 vindt een presentatie plaats aan de vertegenwoordigers van het team Zelfbouw om tot definitieve goedkeuring te komen. Zodra er meer bekend is zullen wij hierover berichten

Update 24 april 2021

Inmiddels heeft een eerste sessie met geïnteresseerde aspirantleden plaatsgevonden. Een gemengde enthousiaste groep heeft de zoom bijeenkomst bijgewoond. Het vervolg op deze bijeenkomst is dat er op individuele basis gesprekken gaan plaatsvinden. Doel is om op individuele basis te bezien of het project passend is en wat de aspirantleden kunnen en willen bijdragen aan het project.

Ook is er weer een belangrijke mijlpaal gezet, het concept Plan van Aanpak is bij de Gemeente Amsterdam ingediend. Dit Plan van Aanpak (PvA) wordt nu beoordeeld en daarover kunnen vragen worden gesteld die wij dan weer moeten beantwoorden. Het definitieve PvA moet op 24 mei worden ingediend en op 27 mei worden gepresenteerd. Als deze etappe goed verlopen dan kunnen wij een optie nemen op de kavel, de uiterste datum daarvoor is 18 juni 2021. Daarna gaat als er voldoende deelnemers zijn het ontwerptraject van start samen met de aspirantleden.

Bent u geïnteresseerd ? Er zijn nog een aantal plaatsen over voor onze doelgroep!!. Meld U aan via de website https://akropolis-ijburg.nl

Update 23 maart

In vervolg op onze eerdere berichten melden wij dat de inschrijving voor IJburg is geopend.

Aanmelden voor het project als belangstellende kan via de website voor het project:
 www.akropolis-ijburg.nl
 Na aanmelding wordt contact opgenomen voor het vervolg.
Zoals onder beschreven hebben wij een kavel toegewezen gekregen waar ca 30 woningen gerealiseerd kunnen worden, waarvan de helft voor 55 plussers. Het project wordt gerealiseerd in de vorm van een wooncoöperatie.
Dat wil zeggen dat de toekomstige huurders ook gezamenlijk eigenaar worden van het project.
De basiswaarden van de VAA vormen onderdeel van het woon- en beheerconcept.
Het project zal voor een groot deel bestaan uit middenhuur woningen (tot max 1000 euro per maand).
We proberen ook een aantal sociale huurwoningen te realiseren.
 
De wooncoöperatie Akropolis IJburg is inmiddels statutair opgericht en het plan van aanpak bevind zich in een afrondende fase. daarna gaat het naar de gemeente ter goedkeuring. Als dat rond is, en goed gekeurd door de gemeente (voor de zomer) dan de ontwerp- en voorbereidingsfase starten, de realisatiefase komt daarna . Naar verwachting zal de oplevering zijn in 2023.
 
Het is de bedoeling dat de toekomstige huurders nauw bij het project worden betrokken en invloed hebben op het ontwerp en de uitwerking.

Update 19 maart laatste voorbereidingen om de inschrijving open te kunnen stellen.

We hebben een kluwen aan gegevens bij elkaar gebracht en aan elkaar gekoppeld. Het is een redelijk ingewikkelde puzzel met vele componenten die in samenhang moeten worden opgelost, maar we krijgen steeds meer inzicht in het project en de (on)mogelijkheden. We zijn er nog niet maar we zitten goed op schema volgens de door ons opgestelde planning.

Helaas halen we niet half maart om de website in de lucht te krijgen en dat heeft alles te maken met de spanning tussen programma, alle eisen en voorwaarden van de gemeente Amsterdam en de financiële mogelijkheden. Gelukkig is het glas half vol! Als het overleg met de gemeente begin volgende week redelijk verloopt zullen we ook een nieuwsbrief voor de leden publiceren.

Vanaf 1 maart hebben wij de navolgende werkzaamheden verricht:

 • De modellen zijn doorgerekend en de kosten zijn bekend. Ook is een eerste exploitatieberekening gemaakt, op 22 maart hebben wij een tussenoverleg hierover met de gemeente Amsterdam.
 • De mogelijkheid tot deelname aan het project is verder uitgewerkt.
 • De website voor het project is klaar, we bezien hoe het overleg met de gemeente verloopt en zullen daarna beslissen of de website volgende week live gaat. Op de website zijn alle belangrijke gegevens over het project terug te vinden zoals:
  • gegevens over de wooncoöperatie
  • onze filosofie
  • de woningen
  • locatie
  • planning
  • financiering
  • inschrijving
  • privacybeleid
 • De concept statuten zijn afgerond met de notaris en ook aan de gemeente gezonden. De humanistische waarden van Akropolis hebben een plek gekregen in de statuten.
 • Op 25 april moeten alle stukken in concept bij de Gemeente Amsterdam ingediend.

Update 1 maart 2021 werkzaamheden en Nieuwsbrief Centrumeiland

In de afgelopen 2 weken zijn wij druk bezig geweest om verder te werken aan het het project:

Activiteiten

 • verder uitwerken model van de bebouwing, met Anke Zeinstra is gekeken naar twee mogelijke modellen en het aantal woningen voor het gebouw. Deze modellen worden nu door een kostendeskundige doorgerekend. Als volgende stap kijken we naar de stichtingskosten en de haalbaarheid
 • verder uitwerken van de deelname aan het project in een aantal stappen (worden aspirant-lid, volwaardig lid / huurder) en het participatiemodel met bijbehorende bedragen.
 • het maken van een opzet voor een website voor het project.
 • het bedenken van het intake proces en de vormgeving daarvan op de website van het project.
 • overleg met de notaris om de statuten voor het project af te ronden

Bovenstaande activiteiten hebben iets langer geduurd dan in eerste instantie aangenomen, maar we streven naar een zo compleet mogelijk beeld in deze fase. Naar verwachting kunnen wij een aparte website voor het project half maart afronden waarin bovenstaande onderwerpen zijn uitgewerkt. Zodra deze publiek wordt zullen wij u daarover berichten

Nieuwsbrief Centrumeiland,

voor Centrumeiland wordt regelmatig een nieuwsbrief met wetenswaardigheden uitgebracht. Voor de website en aanmelding voor deze nieuwsbrief klik op deze link

Update 12 februari 2021

Op 11 februari heeft een digitale bijeenkomst plaatsgevonden voor belangstellenden. 35 leden hadden zich hiervoor aangemeld, ca 20 leden hebben ook daadwerkelijk deelgenomen. Tijdens de digitale bijeenkomst is een presentatie gehouden over het project. De presentatie kunt u hier downloaden.

Over het algemeen was er waardering voor de getoonde informatie en uiteraard leidt informatie ook tot vragen, hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste vragen:

In welk segment worden woningen gerealiseerd (sociale huur of middeldure huur), wat zijn de aantallen per segment. De verdeling tussen sociaal en middeldure huur ligt nog niet vast, dit is mede afhankelijk van de financiële ruimte grondprijs en bouwkosten in combinatie met de gemiddelde huurprijs die door de gemeente is vastgelegd. Momenteel wordt gewerkt aan een analyse die meer richting moet geven aan dit vraagstuk. Ook zijn hiervoor nog gesprekken met de gemeente noodzakelijk. Antwoorden op deze vragen dienen medio april 2021 duidelijk te zijn.

Hoe groot zijn de woningen en welke typen? De basistypen zijn 2- en 3-kamer woningen. De grootte van de 2-k woning is naar verwachting 45-60 m2 GO, de 3-k woning is naar verwachting 60-70m2 GO. Deze getallen zijn indicatief en worden tijdens de ontwerpfase nader uitgewerkt. Dit geldt ook voor vragen over een balkon, indeling etc. Deze fase volgt als er een besluit is genomen over het doorgaan met het project, medio juni 2021.

Wat betekent participatie in het project. Met participatie wordt bedoeld dat enerzijds actief wordt deelgenomen aan het proces van de totstandkoming van het project (betrokkenheid ontwerp) en anderzijds dat een start wordt gemaakt met het opzetten van de invulling van de coöperatie zelf, wie zijn de participanten, welke bijdrage leveren zij in het tot stand komen van de groep bewoners als een samenhangend geheel, waardoor de coöperatie ook daadwerkelijk gaat functioneren. Daarnaast is er omdat het project door de bewoners-coöperatie (meer uitleg vindt u hier) wordt gerealiseerd ook sprake van een financiële participatie in de stichtingskosten. U huurt van de coöperatie waarin u participeert. De details worden nader uitgewerkt en zullen naar verwachting begin maart bekend worden gemaakt.

Hoe neem ik deel aan de coöperatie, hoe schrijf ik in en wat bekent inschrijven. Als je belangstellend bent om deel te nemen aan het project om in de toekomst een woning te kunnen huren moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat betekent voor sociale huur dat er de bekende eisen aan het maximale inkomen worden gesteld, voor de middeldure huur geldt eveneens een inkomenseis deze ligt tussen 1-1,5 het modale inkomen. Daarnaast gelden ook de andere voorwaarden zoals omschreven in de huisvestingsverordening 2020 van Amsterdam. Voor het totstandkomen van een huurovereenkomst (bij oplevering) is een huisvestingsvergunning van de Gemeente Amsterdam vereist, deze wordt verstrekt als aan de inkomenseisen voldaan wordt. De coöperatie kan zelf de woningen toewijzen als aan de inkomenseisen, dat geldt bij de eerste bewoning maar ook bij toekomstige mutaties (coöptatierecht). Daarnaast dien je bereid te zijn zoals hierboven omschreven in het project te participeren.

Het lidmaatschap van de coöperatie verloopt in 2 fases, U bent belangstellend en wenst deel te nemen. De eerste stap is het zich aanmelden voor het aspirant lidmaatschap, na acceptatie door het bestuur volgt bij aanvang van de huurovereenkomst bij oplevering van het gebouw het definitieve lidmaatschap. Deze procedure wordt eveneens voor begin maart 2021 uitgewerkt. Het Intakeformulier komt binnenkort beschikbaar en kunt u vanaf maart 2021 downloaden

Update 6 februari 2021

De afgelopen 2 weken zijn we bezig geweest om de opgave verder te verkennen met onze samenwerkingspartners. Het project heeft ook een voorlopige werknaam gekregen Akropolis IJburg.

Wij zijn blij dat we nu samenwerken met een professionele sociale ontwikkelaar (Eric Amory) die ervaring heeft met zelfbouwprojecten. Dat maakt het uitwerken van het plan aanzienlijk eenvoudiger. In de afgelopen periode is contact gelegd met Anke Zeinstra van Zeinstra van der Waals Architecten om als ontwerpers mee te denken in het proces. Zij waren al eerder betrokken bij de ontwikkelingen van Akropolis rondom het Archimedes Plantsoen.

groei van een project is belangrijk, dat gaat in stappen………….

Mede als gevolg van de eerste uitwerking en analyses hebben we aan de gemeente Amsterdam een aantal vragen toegezonden waarover wij afgelopen vrijdag een constructief overleg hebben gevoerd. Wij hebben op meeste van deze vragen ook antwoord ontvangen, zodat we verder kunnen met de eerste uitwerking van de invulling van de kavel.

DIGITALE BIJEENKOMST via Zoom

De uitnodiging om mee te doen aan de (digitale) zoom bijeenkomst over het project is verzonden, wij zijn verheugd dat zich inmiddels ongeveer 25 leden hebben aangemeld voor de bijeenkomst op 11 februari a.s.

Leden die zich hebben aangemeld krijgen voordien een link met een uitnodiging per mail binnen.

Tijdens de digitale bijeenkomst zal een presentatie worden gegeven van het project en kunnen vragen voorzover al mogelijk worden beantwoord. Doel van de bijeenkomst is om geïnteresseerde leden als deelnemers aan het project te werven.

Update 24 januari 2021

In deze update een korte beschrijving van wat er tot nu toe is gedaan. Wij hebben de planning van de plan van aanpakfase geanalyseerd: er dienen een groot aantal gegevens aan de gemeente te worden aangeleverd zoals:

 • Omschrijving van de doelgroepen en bijzondere woonwensen
 • Visie op de lange termijn
 • Duurzaamheid
 • Samenwerking
 • (Financiële) Haalbaarheid
Centrumeiland IJburg, locatie 12-01
de locatie in detail het gaat om de hoekbebouwing in geel

Voor elk van deze onderwerpen dient het nodige te worden uitgezocht. Wat voor woningen kunnen er op de kavel worden gebouwd, in welke segment: middenhuur en/of sociaal, welke woninggrootte en welke woningtypen. En krijgen we alles rond en is het voor de deelnemers een haalbaar project. Wij komen zoals eerder gemeld binnenkort met een nieuwsbrief. Naar verwachting zal deze binnen de komende twee weken verschijnen!

De nieuwsbrief zal per email aan alle leden worden verzonden.

Dus wordt vervolgd !!!

In onze eerdere update van 14 januari over het winnen van de loting voor twee projecten hebben wij gemeld dat wij door zullen gaan met het project IJburg Centrumeiland. Deze keuze is zeer recent gemaakt.

U begrijpt dat er nog enige uitwerking moet volgen. De fase die aan de orde komt is de Plan van Aanpakfase.

Binnenkort verschijnt hierover een nieuwsbrief aan de leden waarbij wij meer gedetailleerde informatie zullen geven over:

De locatie, Het project, de Samenwerking met de andere wooncoöperatie (Centrumeiland IJburg B.A.) en de mogelijkheden.

Wij zijn voor deze locatie met onze samenwerkingspartner de enige gegadigden.